Πληροφορίες εταιρείας

Tradatech SRL
Μονοπρόσωπη Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

Via De Amicis, 47 20123 – Μιλάνο.

Μετοχικό κεφάλαιο 50.000,00 € (πλήρως καταβεβλημένο)
ΑΦΜ 08335940964 – Μητρώο Εταιρειών Μιλάνου,
Αριθμός REA: MI – 2018680